โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ท่านใดสนใจเข้ารับการอบรมโครงการฯ สามารถเข้าดูรายละเอียดตามที่แนบนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ

การอบรมออนไลน์