เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  4  เรื่อง  คือ (1) เรื่อง แนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์ และวาย (2) เรื่อง ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (3) เรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา  (4)เรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบบูรณาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ ท่านที่สนใจสามารถนำวิจัยทั้ง 4 เรื่องไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามไฟล์ QR CODE  ที่แนบนี้  

QR CODE งานวิจัยให้ทุนอุดหนุน