โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559 ภาคกลาง รุ่น 3  ณ โรงแรมนิวทราเวลลอร์ด จังหวัดจันทบุรี ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 9 จังหวัดประกอบด้วย 1.จังหวัดสระบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดระยอง 5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี 7.จังหวัดสระแก้ว 8.จังหวัดจันทบุรี และ9.จังหวัดตราด จำนวน 185 คน เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

20160616_074834

1466390519580

1466390554385

1466390508854

1466128482535