สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งปิดทำการ 1 วัน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งปิดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เนื่องจากได้จัดกิจกรรม  ” โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจครูไทยวัยเกษียณ” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปิดทำการjpg_Page1