สกสค.ปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพฯ

เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น มีการเรียนการสอนทำขนมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี และประชาชนในชุมชนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  นางสมพร  ชินสร้อย และ  นางสาว       สุธาทิพย์  สกุณี ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

timeline_20210216_005700 timeline_20210216_005704 timeline_20210216_005707 timeline_20210216_005714 timeline_20210216_005718 timeline_20210216_005721 timeline_20210216_005723 timeline_20210216_005727