ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน กลุ่มวิกฤติร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.