ประกาศคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ประกาศเรื่องการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2564 มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานให้ได้รับรางวัลพระพฤพัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด ตามประกาศฯ ดังนี้

ประกาศรางวัลพระพฤหัสระดับจังหวัด