บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ให้ทุนการศึกษาบุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกันสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจที่จะให้บุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายของบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ท่านสามารถดูรายละเอียด ตามไฟล์เอกสารที่แนบนี้  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

รูปแบบการเรียนและหลักเกณฑ์ระดับ ปวช.

รูปแบบการเรียนและหลักเกณฑ์ระดับ ปวส.

ใบสมัคร