ทุนการศึกษา บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี       ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยสมัครผ่าน QR CODE ตามไฟล์ที่แนบนี้ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

รายละเอียดการรับทุนการศึกษาฯ

saWm104l5x_1614763666NdzsJmrjf1_1614763666