การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ มีการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3- 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด จังหวัดละ 1 ทุน นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุน สามารถยื่นแบบขอรับทุนฯพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา กำหนดส่งให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2564 ตามไฟล์ประกาศและแบบขอรับทุนที่แนบมานี้

ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ/แบบขอรับทุนการศึกษา

 

หนังสือทุน