การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

ด้วย มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนประจำปี 2563 เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร สามารถเข้าดูรายละเอียดตามประกาศ นี้ 

ประกาศการ ให้ทุนการศึกษามูลนิธิฯ