การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563

ด้วย มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี  และมีความประพฤติดี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆและไม่ต่อเนื่อง  ท่านที่สนใจให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นขอรับทุนการศึกษา สามารถเข้าดูรายละเอียด และโหลดแบบขอรับทุนการศึกษาได้ตามไฟล์ที่แนบนี้ (กำหนดส่งแบบขอรับทุนภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 )

รายละเอียด/แบบขอรับทุนฯ