กองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดปราจีนบุรี กรณีประสบภัยต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช่วยเหลือฯ ตามไฟล์ที่แนบนี้

แบบขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ